Vedtægter

Print venlige vedtægter

§1 Navn

1.1 Foreningens navn er: Roskilde Firma- og Familieidræt (RFI).

       Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

       Stiftet 25. marts 1953.

§ 2. Formål

2.1 RFI `s formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 3. Organisation

3.1 RFI er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten), og er underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer. 

§4 Medlemskab

4.1 Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig   foreningens formål. Medlemmerne kan opdeles i:
 

 • a. Individuelle medlemmer
 • b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser
 • c. Medlemmer fra andre fællesskaber
 • d. Firma medlemskab. Retningslinjer for disse fastsættes af bestyrelsen. Firmamedlemskab giver én firmarepræsentant møde- og taleret på  generalforsamlingen.
 • e. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål. Retningslinjer for disse fastsættes af bestyrelsen.
   

4.2 Man er fuldgyldigt medlem af RFI, når der er betalt for en aktivitet.  Medlemskabet er gældende for et år fra aktivitetens start. 
 
4.3 Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af Bestyrelsen.
 
4.4  Medlemmer skal rette sig efter de af Firmaidrætten og RFI vedtagne regler og retningslinjer.

§5 Våbenpåtegning

5.1 Da RFI er berettiget til at give våbenpåtegning, er RFI ’s formand forpligtiget til at give orientering til politiet, og om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeafdelingens skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
 
5.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af RFI ophører. 

§6 Bestyrelse

6.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i   alle foreningsmæssige forhold. 
 
6.2 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for  arbejdet nødvendige udvalg. 
 
6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller  næstformand er til stede. 
 
6.4 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et  bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§7 Udvalg

7.1 Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg.  

7.2 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser for hver aktivitet. Herunder at sikre de demokratiske processer.

§8 Generalforsamling

8.1 RFI `s højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst seks ugers varsel ved meddelelse på www.rfi.dk. Indkaldelsen offentliggøres tillige i dagspressen senest 4 uger før afholdelse med angivelse af dagsorden.
 
8.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Valg af stemmetællere
 • 4. Beretning fra bestyrelse 
 • 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • 6. Indkomne forslag
 • 7. Valg til bestyrelsen er gældende for to år. Formand og sekretær er på valg i ulige år, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem er på valg i lige år
 • 8. Valg af én suppleant til bestyrelsen, gældende for et år
 • 9. Valg af to revisorer på skift, gældende for to år
 • 10. Valg af revisorsuppleant gældende for et år
 • 11. Eventuelt 

  
8.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RFI i  hænde senest tre uger før mødets afholdelse. Intet forslag, der ikke i forvejen  er bekendtgjort i henhold til § 8.4., kan komme til behandling og afstemning.  Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
 
8.5 Forslag til kandidater til bestyrelsesposter skal være formanden skriftlig i  hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dispensere  for dette.
 
8.6 Stemmeberettiget er medlemmer jvf. § 10.
 
8.7 Enhver der er i restance til foreningen, har ikke møderet ved generalforsamlingen. 
 
8.8 Alle myndige medlemmer er valgbare.
 
8.9 Ved forfald i utide kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.
 
8.10 Alle medlemmer, æresmedlemmer og indbudte gæster har taleret.
 
8.11 Der tages referat fra generalforsamling, som lægges på RFI ’s hjemmeside senest 28 dage efter afholdt møde.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af RFI `s medlemmer, jvf. § 4.2, skriftligt overfor bestyrelsen (Bestyrelsen) fremsætter motiveret anmodning herom bilagt en dagsorden.
 
9.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelse af en sådan anmodning.
 
9.3 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel på www.rfi.dk, og samtidig skal dagsorden vedlægges.
 
9.4 Underskriverne skal give møde.
 
9.5 Der tages referat fra ekstraordinær generalforsamling, som lægges på RFI ’s hjemmeside senest 28 dage efter afholdt møde.

§10 Afstemninger

10.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3   flertal ved ændringer i vedtægterne.
 
10.2 Alle fuldgyldige medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog  bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
 
10.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes   ved fuldmagt.
 
10.4 Passive medlemmer har ikke stemmeret. Dog undtaget valgte medlemmer i bestyrelse og udvalg.
 
10.5 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. 
 
10.6 Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

§11 Regnskab

11.1 Kassereren fører kontrol med RFI `s regnskab og er ansvarlig for RFI `s likvide beholdninger. 
 
11.2 Kassereren skal hvert kvartal overfor bestyrelsen fremlægge ajourført regnskab, samt indestående på konti.
 
11.3 Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december.
 
11.4  Regnskabet skal inden udgangen af januar måned være fremsendt til revisorerne til kritisk gennemgang af bilag og udskrifter.
 
11.5 Det reviderede regnskab underskrives af formand, kasserer og revisorer, og kan ses på RFI ’s hjemmeside www.rfi.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

§12 Revision

12.1 Revisionen foretages af de to valgte revisorer, som selv tilrettelægger deres arbejde, og aflægger skriftlig rapport overfor bestyrelsen inden ordinær generalforsamling.

§13 Vedtægtsændringer

13.1 Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen,   udvalg og medlemmer jf. § 8.4. 
 
13.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne   stemmer på generalforsamlingen.
 
13.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens  endelige godkendelse, at foretage ændringer i vedtægterne, som  er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav.

§14 Doping

14.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Firmaidrætten underlagt forbundets gældende dopingregulativ. 
 
14.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,  som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

§15 Ekskulsion

15.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne eller ekskludere medlemmer, hold eller klubber, hvis de ikke overholder de for RFI gældende regler, retningslinjer og vedtægter, eller udviser usportslig optræden.

15.2 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse

§16 Hæftelse

16.1 RFI hæfter kun med sin formue.
 
16.2 Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt ved lovligt trufne beslutninger.

§17 Opløsning

17.1 Beslutning om RFI `s opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling.
 
17.2 Til vedtagelse af RFI `s opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for. 
 
17.3 Den ekstraordinære generalforsamling træffer samtidig beslutning om RFI 's    afvikling, og fordeling af den eventuelle formue, der skal gå til idrætslige formål i Roskilde kommune. Her er almindeligt flertal gældende

Ændringer

 • Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde 07. marts 2006
 • Senest ændret på ordinær generalforsamling 05. marts 2008
 • Senest ændret på ordinær generalforsamling 21. marts 2011
 • Senest ændret på ordinær generalforsamling 12. marts 2012
 • Senest ændret på ordinær generalforsamling 21. marts 2013